EIA/SEA

EIA - posudzovanie vplyvu stavieb a činností na životné prostredie

Zmyslom posudzovania je prevencia negatívnych dôsledkov rôznych ľudských aktivít na životné prostredie. To znamená, že vybrané činnosti sa posúdia ešte pred tým, než sa rozhodne o tom, či sa povolí ich realizácia.

Podstatou posudzovania je komplexné vyhodnotenie predpokladaných vplyvov stavby, činnosti alebo strategického dokumentu. Zvažujú sa alternatívne riešenia, prípadne sa porovnávajú s nulovým variantom, s cieľom vybrať environmentálne najprijateľnejšiu alternatívu. Hoci ekologické dopady sú pri posudzovaní prvoradé, hodnotenie musí zvažovať širšie kontexty, vrátane ekonomických a sociálnych dôsledkov.

V súčasnosti sa posudzovanie vplyvu za životné prostredie riadu zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Vďaka procesu posudzovania, ak ho realizujú kvalifikovaní odborníci, je možné nielen vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy zámeru, ale v mnohých prípadoch je to aj šanca konštruktívne prispieť návrhom konkrétnych opatrení, ktoré zmiernia negatívne dopady zámeru alebo dokonca zabezpečia, že prínosy budú prevyšovať nevýhody. Developerom, investorom a ďalším partnerom poskytujeme poradenstvo a komplexné zabezpečenie činností súvisiacich s posudzovaním EIA a SEA.

hore