EIA/SEA

Ktoré stavby a činnosti podliehajú posudzovaniu?

Zákon v prílohách č. 1 a 8 taxatívne vymedzuje činnosti, stavby a strategické dokumenty, ktoré podliehajú povinnému hodnoteniu alebo zisťovaciemu konaniu. Stanovené sú prahové hodnoty, ktoré sú presne kvantifikované.

Menované v stručnosti, posudzovať sa musia technologické činnosti v rôznych priemyselných odvetviach, poľnohospodárskej výrobe a výstavba zariadení dopravnej a technickej infraštruktúry, vodohospodárskych objektov a skládok rôzneho druhu. Posudzovaniu od istej prahovej hodnoty podliehajú aj developerské zámery výstavby občianskych stavieb, objektov pre šport, rekreáciu a cestovný ruch atď.

Vzhľadom na našu odbornú špecializáciu v oblasti architektúry a urbanizmu sa zaoberáme predovšetkým posudzovaním vplyvu občianskych, rekreačných a výrobných stavieb, ako aj strategických dokumentov - územných plánov, programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja a stratégií regionálneho rozvoja.

hore