EIA/SEA

SEA - posudzovanie vplyvu strategických dokumentov na životné prostredie

Mnohé plánovacie dokumenty obsahujú zámery so závažnými dosahmi na životné prostredie. Keď sa tieto zámery pripravia na realizáciu, už je obyčajne neskoro na ich korekcie. Možnosti posudzovania vplyvov na úrovni projektov (EIA) nie sú dostatočné a ťažko je možné postrehnúť kumulatívne vplyvy a synergické efekty.

Požiadavku posudzovať nielen stavby a činnosti, ale aj plánovacie dokumenty reflektuje aj nový zákon č. 24/2006. Ide o koncepcie uvedené v prílohe č.1 zákona z oblasti energetiky, dopravy, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, priemyslu, ďalej strategické dokumenty regionálneho rozvoja a využívania územia, ako aj strategické dokumenty, u ktorých nutnosť posudzovania vyplýva zo zákona o ochrane prírody a krajiny alebo iných predpisov.

Na miestnej úrovni sú predmetom posudzovania najmä programy odpadového hospodárstva, koncepcie tepelného hospodárstva a územné plány obcí.

Proces posudzovania strategických dokumentov je analogický procesu posudzovania stavieb a činností s tým rozdielom, že namiesto zámeru sa predkladá oznámenie o strategickom dokumente.

hore