EIA/SEA

Proces EIA v skratke

EIA nie je jednorazové vypracovanie nejakého posudku, ale ide o proces, pozostávajúci z viacerých následných krokov.

Ak teda navrhovaná činnosť alebo stavba podľa zákona podlieha posudzovaniu, navrhovateľ, ktorým je investor danej stavby, zabezpečí vypracovanie tzv. zámeru s informáciami o uvažovanej stavbe/činnosti. Zašle ho príslušnému orgánu štátnej správy, ktorý na základe stanovísk dotknutých orgánov a vlastného zisťovania stanoví rozsah hodnotenia a oboznámi s ním navrhovateľa. Minimálny rozsah hodnotenia je tiež stanovený v prílohe zákona, príslušný orgán však môže určiť ďalšie požiadavky, ktoré je potrebné podrobnejšie preskúmať.

V zmysle požadovaného rozsahu hodnotenia potom navrhovateľ (investor) zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení, obvykle u osoby s príslušnou odbornou spôsobilosťou. Ide o najdôležitejšiu dokumentáciu v celom procese. V mnohých prípadoch sa už zámer spracúva v rozsahu správy o hodnotení a pokiaľ príslušný orgán nestanoví požiadavky na podrobnejšie posudzovanie, môže zámer nahradiť správu o hodnotení.

Po tejto etape nasleduje pripomienkovanie a verejné prerokovanie s občanmi a dotknutými subjektmi. Dokumentácia zo všetkých etáp posudzovania sa zverejňuje na www.enviroportal.sk.

Proces zahŕňa aj "poistku" objektívnosti a kvalitatívnej úrovne posudzovania - príslušný orgán poverí odborne spôsobilú osobu, nezávislú od navrhovateľa a autorov správy o hodnotení, spracovaním odborného posudku. Na základe neho potom príslušný orgán vypracuje záverečné stanovisko.

hore